Tilbake
Startside

Høy hotellsikkerhet betyr tryggere overnatting

I flere tiår har oljeindustrien tatt sikkerhet på sokkelen alvorlig. Trygge arbeids-forhold og optimale rutiner for menneskelige og mekaniske arbeidsoppgaver står hele tiden i høysetet i form av internkontroll, trening og øvelser. En installasjon i Nordsjøen vil alltid være et særskilt objekt på grunn av sin beliggenhet og sitt virke. Skulle noe gå galt, kan det verst tenkelige skje.

Aktørene i denne bransjen har også sett på sikkerheten utover det maritime miljø, bl.a. på helikoptertransport til og fra plattformene. Hotell har kommet i fokus i så måte, og man har tatt konsekvensen av at overnattingssteder er særskilte objekter som må ha sine rutiner i orden dersom noe går galt – akkurat som på en plattform i Nordsjøen. Oljeindustrien ligger langt fremme når det gjelder sikkerhet i alle sammenhenger, og det er vel å anta at dette bygger på tenking, erfaringer og ikke minst erkjennelser gjort gjennom flere år.

Når myndighetene i form av lover og forskrifter har definert overnattingssted med ti eller flere senger som et særskilt brannobjekt er ikke dette gjort uten grunn. Det er da også påkrevet at et hotell har sine rutiner innen f.eks. forebyggende brannvern intakt og dokumentert. Virksomheten må drive adekvat trening og øving i forhold til evakuering, slokking og operativ nødledelse. Et hotell med f.eks. 250 senger er simpelthen nødt til det – ikke bare av direkte hensyn til loven, men rett og slett av ansvarlighet overfor liv og helse.

Det er altså av stor betydning for den enkelte hotellgjest at overnattingsstedet har sine sikkerhetsrutiner i orden, men de færreste av oss tenker spesielt på dette. Vi tar ofte for gitt at alt er i orden når vi går til ro for natten, og for ens eget vedkommende kan dette kanskje være akseptabelt. Annerledes bør det være for virksomheter, organisasjoner og turoperatører som booker hotellrom for sine ansatte, medlemmer og kunder. I slike sammenhenger og volum bør ikke kontraktforhandlingene bare dreie seg om hotellets beliggenhet, fasiliteter og pris, men også om sikkerhet.

Enkelte store virksomheter gjør en nokså omfattende sikkerhetsundersøkelse på hoteller de ligger an til å inngå avtale med. Årsaken til dette, utover å forsikre seg om at sine ansatte bor så trygt som mulig når de er på tjenestereiser, er det enkle faktum at de ansatte er så viktige og avgjørende for virksomheten at det vil være fatalt å miste noen. Videre kan det være forbundet med negativ oppmerksomhet å ha en samarbeidspartner i et hotell som etter en ulykke/katastrofe viste seg å ikke ha den sikkerhetsstandard som er påkrevet i form av f.eks. lovgivning.

I etterkant av "Sleipner-ulykken" og katastrofen på Rørosbanen har det kommet frem en del uttalelser om at sikkerheten ikke var godt nok ivaretatt i form av kunnskap, rutiner, trening og øvelser blant de ansatte. Dersom dette er riktig, og i lys av de konsekvenser som viste seg, er det rimelig å tenke fremover og forebyggende på alle objekter der en katastrofe kan få alvorlige resultater med hensyn til liv og helse. Dette gjelder i høy grad alle typer overnattingssteder, og da i hovedsak på grunn av det antall mennesker som kan oppholde seg der. Dersom etablert kunnskap og rutiner knyttet til brann og evakuering viser seg å være feilaktig på et overnattingssted, kan dette får alvorlige følger all den tid gjestene er prisgitt objektets tekniske tilstand, planverk og de ansattes evne til å takle en gitt situasjon.

Betydningen av en høy sikkerhetsstandard på overnattingssteder er altså større enn de fleste tenker over i det daglige. Hoteller som satser på gode rutiner og forebyggende arbeid i forhold til alle typer sikkerhet, er også de som kommer best ut av det i en mer eller mindre kritisk situasjon, og dette viser seg ofte å være økonomisk gunstig. Sikkerhetsorientering og bevissthet i hele organisasjonen er stikkord i denne sammenheng, og dette er med på å skape både tillit, trygghet og trivsel blant de ansatte. Og i servicebransjen betyr som kjent glade ansatte fornøyde kunder. Det handler om å sette fokus på et av våre grunnleggende behov (skal vi tro den kjente psykologen Abraham Maslow) slik at vi trygger våre omgivelser til felles beste.

Det er ennå ikke noen selvfølgelighet i dag at kundene gjør sikkerhetsundersøkelser i hotellene med tanke på alvorlige konsekvenser av sikkerhetsmessig betydning. Ideelt sett skal dette heller ikke være nødvendig fordi slikt ansvar er knyttet opp mot bl.a. lovgivning og forskrifter, men virkeligheten har i forskjellige sammenhenger gang på gang vist oss noe annet. Og det vil nok gå en tid før krav om dokumentasjon på f.eks. brannvern vil være en naturlig del av hva hotellet skal legge frem overfor større kunder før man inngår en kontrakt. Men slike krav vil komme hyppigere i fremtiden, og hotellene bør derfor komme i forkant av dette. Først og fremst i forhold til ulykker og katastrofer, men også i forkant av kundenes høyst reelle behov i forhold til at alt er gjort for å forebygge uønskede hendelser.

Om jeg skal våge en fremtidsrettet påstand innen hotell, må det være følgende: "Et sikkert hotell betyr også sikker inntekt".


Eivind Nilsen
Norsk Hotellsikkerhet